BMW_M8_Comp_Manify-31-1920x2880.jpeg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt V.E.R. Auto Import, gevestigd te Den Haag, aangeduid als ‘opdrachtnemer’.​​

1.2 In deze voorwaarden wordt met ‘cliënt’ aangeduid:

Ondernemers of andere personen (consumenten) die als (toekomstig) koper, opdrachtgever, etc. in onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met opdrachtnemer met betrekking tot door opdrachtnemer te verrichten diensten en/of te leveren goederen, ook indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk optreden.

1.3 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van cliënt, of van andere voorwaarden, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle, op zodanige overeenkomst voortbouwende, volgende rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en cliënt, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 2: Aanbiedingen, geheimhouding, auteursrechten 

2.1 Elk aanbod, elke offerte, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend, tenzij, voor zover door opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld. Alleen indien het laatste het geval is, is een aanbod of offerte bindend.

2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden is gedaan, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3 De door cliënt overgelegde beschrijvingen en andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een aanbod of offerte aan cliënt, worden door opdrachtnemer beschouwd als richtlijnen bij de overeenkomst. In een offerte afgebeeld materiaal en/of toepassingsvoorbeelden maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 3: Tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Een door opdrachtnemer gedaan bindend aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt.

3.2 De overeenkomst komt tot stand conform het aanbod of de offerte van opdrachtnemer. Afwijkingen op ondergeschikte punten in de aanvaarding door cliënt worden als niet vermeld beschouwd.

3.3 Ingeval van een vrijblijvend aanbod en in alle andere gevallen, bindt een aanvaarding door cliëntopdrachtnemer pas nadat dit, voor zover, schriftelijk of per e-mail door opdrachtnemer is bevestigd, dan wel nadat opdrachtnemer met de uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging laat aanspraken van opdrachtnemer op betaling onverlet.

3.6 Indien een aanbod langs de elektronische weg wordt aanvaard, bevestigt opdrachtnemer langs de elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de bevestiging niet heeft plaatsgevonden is cliënt gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden.